ด้านงานออกแบบ และติดตั้งสถานีบริการน้ำมัน

กำกับดูแลโดยสร้างความมั่นใจว่าจะมีการออกแบบ และติดตั้งสถานีบริการน้ำมันทันตามกำหนดเวลารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม รวมถึงงานที่มีความเสี่ยงอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งสถานีบริการเชื่อเพลิงและโรงงานอุตสหกรรม