ด้านงานออกแบบ และติดตั้งสถานีบริการน้ำมัน

กำกับดูแลโดยสร้างความมั่นใจว่าจะมีการออกแบบ และติดตั้งสถานีบริการน้ำมันทันตามกำหนดเวลารวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นทำงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม รวมถึงงานที่มีความเสี่ยงอันตราย ซึ่งอาจก่อให้เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งสถานีบริการเชื่อเพลิงและโรงงานอุตสหกรรม

ด้านงานซ่อม และบำรุงสถานีบริการน้ำมัน

ให้บริการซ่อมบำรุงตามกำหนดเวลาเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยให้แน่ใจว่าหน้าที่ของอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นทำงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการทางวิศวกรรม ทั้งสถานีบริการเชื่อเพลิงและโรงงานอุตสหกรรม โดยมีงานซ่อมบำรุง ดังนี้

– ล้างถังน้ำมัน และคาริเบรท
– ซ่อมถังน้ำมัน และระบบท่อน้ำมัน
– สอบเทียบปริมาตรถังน้ำมัน
– ซ่อมพื้นสถานีบริการน้ำมัน
– ซ่อมระบบไฟฟ้า และสุขาภิบาล

งานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV)

ทาง B.P.S maintenance service นั้นไม่เพียงแต่รับซ่อมและสร้างหรือซ่อมแซมสถานีบริการน้ำมันเพียงเท่านั้น แต่ยังรับขออนุญาต ออกแบบ และสร้างสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อีกด้วย รวมทั้งจัดหาชินส่วนหรืออะไหล่เกี่ยวกับที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบครบวงจร เช่นสายชาร์จ หัวชาร์จ เครื่องชาร์จ พร้อมทดสอบระบบการชาร์จอีกด้วย

ความปลอดภัย

บริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานโดยคนงานควรได้รับทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน รวมถึงการป้องกันอันตรายเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง และบุคคลที่สาม จะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด

1

จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองภัยส่วนบุคคล (PPE)

2

จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

3

สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนต้องทำงานด้วยความปลอดภัย และควบคุมรักษามลภาวะสิ่งแวดล้อมต่อส่วนรวม

 

  ให้ความสำคัญต่อทรัพย์สิน และความปลอดภัยต่อบุคคลรอบข้าง

  ให้ความสำคัญของเครื่องมือ เครื่องใช้ จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี และต้องพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ได้รับประกาศเกียรติคุณ การทำงานด้วยความปลอดภัย 15,000,000 ชม. ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2539

ได้รับประกาศเกียรติคุณจากการทำงานประสิทธิภาพสูง โดย บริษัท เซฟรอน (ไทย) จำกัด

3 ครั้ง