Contact Us

บี.พี.เอส. เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้จัดทำราคางานมาตรฐาน ของแต่ละงานไว้และจะเสนอราคาพร้อมแจ้งขอบเขตงานให้ทราบก่อนการทำงานทุกครั้งตามราคามาตรฐาน ไม่มีการคิดเพิ่มจากที่ตกลงกันไว้

  • บริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด 15 ซอย เฉลิมพระเกียรติ 48 แยก 4 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • 02-7266696 fax .02-7266838
  • [email protected]
  • BPS Maintenance Service