บี.พี.เอส เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส

เป็นผู้รับเหมา ซ่อมบำรุง และล้างทำความสะอาดถังน้ำมันของคลังน้ำมัน บริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย)

 

เป็นผู้รับเหมา ซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ทั่วประเทศ ของบริษัท น้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) สถานีบริการน้ำมันพีที ของบริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สถานีบริการทีพีไอ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)ในส่วนของงานระบบตัวอาคาร ระบบรับจ่าย จัดเก็บ และขายน้ำมัน ซ่อมท่อน้ำมันใต้ดิน ล้างถัง และ ซ่อมถังน้ำมันทั่วประเทศ

เป็นผู้รับเหมา ซ่อมบำรุง สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ทั่วประเทศ ของ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนของระบบงานประปา สุขาภิบาล ไฟฟ้า ระบบรับจ่าย จัดเก็บน้ำมัน ระบบตัวอาคาร และอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานีบริการปิโตรนาส

 

เป็นผู้รับเหมา ล้างถังน้ำมันใต้ดิน ด้วยเครื่อง Flushing และ ซ่อมถังน้ำมันใต้ดินของสถานีบริการ ESSO

 

เป็นผู้รับเหมา ล้างถังน้ำมันใต้ดิน ด้วยวิธีเปิดล้าง และซ่อมถังน้ำมันใต้ดินด้วย Fiber Glass และ ซ่อมท่อรับจ่ายน้ำมันใต้ดิน ท่อระบายอากาศ ของถังน้ำมันใต้ดิน ของสถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ

เป็นผู้รับเหมา ซ่อมบำรุง สถานีบริการน้ำมันปิโตรนาส ทั่วประเทศ ของ บริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ในส่วนของระบบงานประปา สุขาภิบาล ไฟฟ้า ระบบรับจ่าย จัดเก็บน้ำมัน ระบบตัวอาคาร และอุปกรณ์ทุกชนิดภายในสถานีบริการปิโตรนาส

 

เป็นผู้รับเหมา ล้างถังน้ำมันใต้ดิน ด้วยเครื่อง Flushing และ ซ่อมถังน้ำมันใต้ดินของสถานีบริการ ESSO

 

เป็นผู้รับเหมา ล้างถังน้ำมันใต้ดิน ด้วยวิธีเปิดล้าง และซ่อมถังน้ำมันใต้ดินด้วย Fiber Glass และ ซ่อมท่อรับจ่ายน้ำมันใต้ดิน ท่อระบายอากาศ ของถังน้ำมันใต้ดิน ของสถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้ประกอบกิจการซ่อม และสร้างระบบน้ำมัน
ที่มีคุณภาพ พร้อมมาตรฐานในด้านความปลอดภัย และบริการที่เป็นเลิศ

โดยพัฒนาระบบการบริหารงาน บุคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การทำงานที่ผ่านมา

เนื่องจากทางบริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด มีประสบการณ์ทำงานในด้านการทำงานซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันมานานกว่า 25 ปี จึงทราบถึงระบบต่าง ๆ ภายในสถานีบริการน้ำมันเป็นอย่างดี และได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย ปลอดภัย ไม่ให้มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มากที่สุด

บริษัท บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส จำกัด จะรับประกันผลงานทุก ๆ งานที่เราทำ

ทีมงานของเรา

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง

ALL AWARDS

Our Partner