ซ้อมแผนฉุกเฉิน

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

ห่างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.เอส.เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ให้ความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอันดับ 1 โดยให้ความสำคัญกับบุคคลที่จะปฏิบัติงานที่สถานีที่ทำงานจะต้องมีความปลอดภัยมากที่สุด

ให้ความสำคัญกับพนักงานที่ทำงานโดย

1.จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล(PPE)

2.จัดให้มีการอบรมความปลอดภัยกับพนักงานประจำปี

3.สร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัยควบคุมรักษาสภาวะและสิ่งแวดล้อมต่อส่วนรวม ให้ความสำคัญของเครื่องมือ เครื่องใช้จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี และต้องสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยให้ความสำคัญต่อทรัพย์สิน และความปลอดภัยต่อบุคคลรอบข้าง