การอบรมและสัมมนา

เขียนโดย Super User. Posted in Uncategorised

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)

 • Icon 04

  Bps ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของเทคโนโลยี และ การก้าวให้ทันกับสถานการณ์ เมื่อวิวัฒนาการของการทำงานได้เปลี่ยนไป เราจึงจำเป็นที่จะต้องก้าวให้ทันกับปัจจุบัน
       ตามกฎกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดให้ทดสอบถังบันจุน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อครบวาระสิบปี โดกำหนดวิธีการทดสอบ 3 แบบตามมาตรฐาน United States Environmental Protection Agency (USEPA), Standard Test Procedure for Evaluating Leak Detection methods : Volumetric Tank Tightness Testing Methods หรือ Standard Test Procedure For Evaluating Leak Detection Methods: Non Volumetric Tank Tightness Testing Methods.
       EZY 3 Locator Plus คืออีกวิธีการทดสอบ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ที่กำหนดใช้ในงานทดสอบตามมาตรฐาน” USEPA”
       หจก บีพีเอส เมนเทนแนนซ์เซอร์วิส ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปอบรม ที่ Estabrooks EZY CHEK Systems 1505 Woodside Ave Essexville, MI 48732 USA ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์แต่เพียงผู้เดียวจนได้ CERTUFICATE กลับมา 4 ใบด้วยกัน และยังนำเข้าอุปกรณ์ในการทดสอบ ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบทดสอบ ระบบคืนไอน้ำมันเชื้อเพลิง Vapor Recovery Unit (VRU)